THCS ĐẠI AN

QUI CHẾ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ NHÀ TRƯỜNG

  QUY CHẾ Sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của Trường THCS Đại An  (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-THCS  ngày    /     /2015 của hiệu trưởng trường THCS Đại An )     Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG         Điều 1. Hệ…